Nu är jobbet med texterna igång!

Webbplatsen Sveriges vattenmiljö kommer att bestå av olika slags texter. Några är av mer allmän och beskrivande art, som förklarar syfte och sammanhang (kommer främst ligga under en ingång vi kallar ”Värt att veta om vatten”). Andra ska beskriva generell trendutveckling för olika mätvariabler (under ingången ”Vattentrender”). En viktig del på webbplatsen är också det vi kallar tillståndsrapporter, som arkiveras och uppdateras regelbundet. Dessa ligger samlade på ingången ”Så mår våra vatten”.

Det ska vara lätt att hitta till sajtens kärna, beskrivningarna av miljötillståndet baserat på miljöövervakningens resultat. Därför kommer det att ligga ”stickyverktyg” i botten på webbplatsens sidor som hela tiden visar vägen in i rapporterna. De skulle kunna se ut så här:

Överblick av miljötillståndet

Det kommer att finnas rapporter på två olika skalor. Dels en mer övergripande del som sammanfattar miljötillståndet utifrån olika miljöteman: övergödning, klimat, miljögifter, mångfald, fisk, försurning. Arbetsnamnet för denna är ”överblick/den blå rapporten”. Här är det framför allt miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet och SLU som ansvarar för texterna. Bedömningarna baseras på tillgänglig övervakningsdata och aktuell forskning, och redovisar också referenser. Arbetsprocessen för den blå rapporten är igång och ett första textutkast ska vara klart i september/oktober.

 Och fördjupning…

Förutom att vi ger den stora bilden kommer tillståndet att beskrivas lite mer detaljerat. Denna del går att jämföra med de gröna sidorna i Havetrapporten, (för hav-sidan, motsvarande texter saknas för sötvatten). Vi kallar detta för ”djupdykning/den gröna rapporten”. Exempel på teman eller grupper som beskrivs här är säl och växtplankton. I den inledande sammanfattningen beskriver vi  till exempel växtplankton på ett sätt som passar för både söta och salta vatten. Efter denna del kommer nationella texter uppdelade på typ av vattenmiljö: Grundvatten – Sjöar och vattendrag – Hav. Först när man har valt vattenmiljö kommer texter som beskriver skillnader mellan olika områden.

Textmall

Redaktionen har tagit fram en grundmall för hur dessa fördjupande texter kan byggas upp. Texterna ska vara anpassade för webben och består av olika delar, som var och en är ganska korta. Det finns möjlighet att ha med ett fåtal bilder och figurer som kan beskriva situationen på ett sammanfattande vis.

Redaktörerna kommer nu att skissa på ett första förslag på text, som sedan bollas med experterna,  de som utför miljöövervakning och andra. Detta för att texter ska presenteras på ett enhetligt sätt och att arbetet ska komma igång på bred front. Sakta men säkert kommer webben sedan att börja fyllas med färskt material om miljötillståndet i våra vattenmiljöer!

Andra typer av texter

Det kommer också att finnas andra typer av texter på webbplatsen. Dels de som nämndes ovan i avdelningen ”Värt att veta om vatten”, som förklarar sådant som ”varför mäta i vatten?”, ”hur fungerar miljöövervakningen?”, ”vad menar vi med från källa till hav?” och så vidare. Det kommer såklart också att finnas beskrivningar av arbetet som ligger bakom webbplatsen och hänvisningar till relevanta myndigheter, portaler och databaser.

Det kommer också att finnas en ”Kunskapsbank”, med intressanta artiklar skrivna av experter, som behandlar olika vinklar och slutsatser som kan dras utifrån miljöövervakningen. Även här vill vi lyfta fram konceptet ”från källa till hav” och hitta samband mellan olika vattenmiljöer och undersökningsprogram.  I kunskapsbanken kommer också redan publicerade artiklar från rapporterna Havet och Sötvatten att återfinnas. Och allt blir sökbart, samt kan filtreras utifrån de miljöteman vi jobbar med.

Vi planerar också för ett lite mer publikfriande inslag, i form av en återkommande faktaruta/presentation av saker från våra vatten som man kan äta. Gärna lite udda grejer, som man inte tänker på som mat. En kort presentation av till exempel manet, följt av ett recept, tror vi kan bli ett roligt mervärde till webbplatsen!