Övergödning – kvardröjande effekt

Illustration: Ida Wendt.

 

Belastningen av näringsämnen till havet har minskat, ändå är tillståndet när det gäller övergödning fortfarande mycket allvarligt. I sötvatten ger övergödningen fler giftiga algblomningar vilket kan ge problem för badande och påverka dricksvattenproduktionen.

I Östersjön är blomningar av cyanobakterier vanliga och i djupområdena är syrebristen rekordstor. En bidragande orsak till de fortsatta problemen är sannolikt att näringsämnen har ackumulerats i sedimenten över årtionden samt att inflöden av syrerikt vatten från Nordsjön minskat.

I Västerhavets kustområden fortsätter fintrådiga algmattor att öka i omfattning, med risk att kväva det viktiga ålgräset.
– Att algmattorna fortfarande utgör ett stort problem hänger sannolikt ihop med överfisket av torsk och att vi saknar stora rovfiskar i kustekosystemet. Utan torsken blir det för mycket småfisk och krabbor som äter upp de små kräftdjur som normalt äter upp algmattorna, säger Per Moksnes, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet.

Utsläppen från punktkällor har till stora delar åtgärdats och idag är den största källan till övergödning diffust läckage från jordbruksmark. Mark-vattensystemen är tröga och det tar lång tid innan åtgärder får effekt hela vägen ut.
– Marker kan vara övergödslade och diken, sjöar och vattendrag är påverkade från tidigare belastning som nu läcker ut. Det gör att övergödning är den största anledningen till att vattenförekomster i sötvatten inte uppnår god status. Det finns potential till ytterligare åtgärder för att minska belastningen från jordbruksmarken till ytvatten. Det säger Jens Fölster, forskningsledare på Sveriges lantbruksuniversitet.

Övergödning leder till genomgripande förändringar i hela ekosystem och anses vara en av samhällets största miljöutmaningar. Därför fokuseras också mycket av miljöövervakningen på att studera övergödningen. Detta görs bland annat genom att följa näringshalterna i vattnet, men också genom att undersöka hur växt- och djurliv påverkas.

Läs mer om övergödning på Sveriges vattenmiljö


Relaterad läsning

Hanöbukten visar på behovet av ekosystembaserad förvaltning

Daglig koll på sommarens algblomning

Långa betydelsefulla tidsserier från våra flodmynningar

Göta älv – en resa med vattnets kemi från källa till hav

Tillståndsrapport för näringsämnen