Utforska hur tillståndet i Sveriges vatten förändrats över tiden!

På Sveriges vattenmiljö finns förutom tillståndsrapporter en karta där du kan se hur tillståndet i Sveriges vatten förändrats över tiden – tidstrender. I dagsläget går det att se tidstrender för närmare 140 olika mätvariabler vid totalt omkring 3000 provplatser. Många av de presenterade variablerna mäts både i sötvatten och saltvatten, medan en del av dem är specifika för en viss vattenmiljö.

Som användare kan du filtrera fram de mätvariabler du är intresserad av i en viss vattenmiljö, eller i en viss geografisk region.

Presentationen av tidstrender bygger på årsvärden per station, vattenförekomst eller bedömningsområde. Sötvattensdata redovisas enbart per station, medan marina data oftast redovisas i två steg. Först visas grafer per vattenförekomst, där data från olika stationer har olika färg, och därefter kan du klicka dig vidare till grafer för enskilda stationer. Mätvärden som inte kunnat kopplas till någon station i det nationella stationsregistret visas inte alls i Sveriges vattenmiljö.

Vyn visar mätvariabeln siktdjup, i vattenförekomsten V Gotlandshavets utsjö. Bubblornas storlek indikerar hur många mätningar som varje årsvärde bygger på. Härifrån kan du klicka dig vidare till en av stationerna, och se tidstrend för denna.

Data som ligger till grund för graferna har hämtats från olika nationella datavärdar och kommer från nationell och regional miljöövervakning samt recipientkontroll, där data kvalitetssäkrats av sina respektive utförare före leverans till datavärden.

Om det finns en officiell statusklassning för en vattenförekomst för en mätvariabel, hittar du en länk direkt till databasen VISS, som presenterar denna typ av uppgifter. Du får också länkar till beskrivningar av mätvariabeln och senaste tillståndsrapporten.

Kika på kartan

Läs mer om hur datahanteringen går till