Om projektet

Projektet Sveriges vattenmiljö har som mål att förmedla kunskap om tillståndet i Sveriges hav och sötvatten på en väl genomarbetad och trovärdig webbplats. Som besökare ska man kunna få både en sammanfattande bild eller fördjupning och mer detaljerad information, allt baserat på miljöanalyser och expertbedömningar. Presentationen utgår från konceptet ”från källa till hav” och bygger både på beskrivande texter och grafer med tidstrender i en kartvy. Informationen utgår från svensk, akvatisk miljöövervakning och beskriver också vad miljöövervakning av kust och hav, samt sötvatten innebär.

Den webbaserade presentationen ersätter de bägge tryckta rapporterna Havet och Sötvatten, som tidigare varit kanalerna att rapportera den akvatiska miljöövervakningens resultat.

Projektet ska också ta fram och skapa rutiner kring arbetsprocesser för att effektivt ta fram underlag om miljötillståndet och beskriva tillståndet i den vattenmiljön på ett lättförståeligt sätt. Dessa arbetsprocesser ska vara transparenta och likvärdiga för både sött och salt. Ett viktigt delsyfte med projektet är att stimulera till att även regionala data samlas hos datavärdarna. Att ta med även regionala mätresultat i redovisningen ger ett större och bättre underlag vid bedömningar av vattenmiljöernas tillstånd.

En besökare på webbsidan ska också kunna få en förståelse för vad som orsakar tillståndet och vilka åtgärder som görs. Sidan ska vara transparent i den meningen att man tydligt visar på kopplingen mellan tillståndsbedömning och underliggande data. Man ska också lätt kunna gå mellan olika variabler och geografiska skalor för att kunna bilda sig en uppfattning om hur olika miljövariabler varierar och eventuellt samverkar inom ett område. Informationen är sorterad under större miljöteman, som övergödning, miljögifter, klimat, försurning, mångfald och fisk. Överlag är syftet i första hand att förklara och visualisera data från miljöövervakningen.

Produktionen av webbens innehåll bygger på samverkan mellan universitet och myndigheter och målet är att detta ska vara den huvudsakliga informationsplattform man går till för att inhämta kunskap om tillståndet i Sveriges olika vattenmiljöer, från sött till salt.